< назад

Документи од Собрание

ОДЛУКИ за изрекување опомена за неприсуство на Собрание:

Одлука за изрекување на опомена за неприсуство на Собрание на КФРСМ од 26.11.2023

Одлука за изрекување на опомена за неприсуство на Собрание на КФРСМ од 11.02.2023

Одлука за изрекување на опомена за неприсуство на Собрание на КФМ од 25.01.2020

Одлуки од Собранија:

Одлуки донесени на Собранието на КРСМ одржано на 11.02.2023 година 

БИЛТЕНИ

ЗАПИСНИЦИ