< назад

Комисии

КОМИСИЈА НА КОМЕСАРИ

 1. Димче Савевски - координатор,
 2. Дејан Чолески - член
 3. Даут Билибни - член
 4. Ахмедин Марукиќ - член
 5. Горан Јаќимоски - член

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

 1. Бранко Тасевски - претседател,одговорен за информатичка администрација
 2. Зоран Дервишов - член, одговорен за информатичка администрација,
 3. Бошко Ристовски - член,
 4. Александар Филиповски - член,
 5. Левче Конзулов - член
 6. Наум Антонов - член

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА

 1. Бошко Ристоски - претседател,
 2. Бранко Тасевски - член,
 3. Благој Атанасов - член

СУДИСКА КОМИСИЈА

 1. Благој Атанасов - претседател
 2. Боби Војдиновски - член
 3. Раде Стефановски - член
 4. Валентина Пурдеска - член
 5. Лазар Јорданов - член
 6. Јетмира Дервиши - член
 7. Дилавер Беќири - член

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

 1. Перо Костанчев, претседател;
 2. Ангел Панев, член;
 3. Ѓоре Дервишов, член
 4. Емилија Крстевска, член;
 5. Ненад Петков, член;
 6. Ангелина Крстева, член

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Бојана Милосављевиќ - претседател;
 2. Љупка Секуловска - член;
 3. Мартин Младеновски - член.